• Meniu
  • Meniu

Cadrul natural al raioanelor Soroca și Iampol

Cadrul natural al raioanelor Soroca și Iampol este bogat, divers și prielnic omului, generând un mare potențial de atracție turistică, ceea ce oferă premise foarte favorabile pentru dezvoltarea sectorului turistic. Poziția geografică a celor două raioane în cadrul sectorului de mijloc al văii fluviului Nistru determină, în mare parte, omogenitatea condițiilor naturale. Specificul naturii este determinat, practic, de aceiași factori de ordin geografic.

Geologia. Din punct de vedere geologic, perimetrul raioanelor are la bază Scutul Cristalin Ucrainean – parte a Platformei Europei de Est, una dintre cele mai vechi structuri geologice ale Pământului, având o vârstă de сса 3,5 miliarde de ani. Rocile cristaline, preponderent de granit, ale scutului apar la zi în albia râului Nistru, lângă satul Poroghi, raionul Iampol. Este unul dintre puținele locuri unde fundamentul cristalin al Platformei se deschide la suprafață, formând  „Pragurile Nistrului” – un prețios monument geologic. Rocile cristaline se  exploatează în cariera de lângă satul Cosăuți, raionul Soroca. Dintre alte zăcăminte sunt răspândite cele de gresie, calcare, argile, nisipuri, care reprezintă resurse valoroase de substanțe minerale utile pentru construcție și meșteșugărit. Acestea sunt utilizate din cele mai vechi timpuri, îndeosebi „gresia de Cosăuți”, unul dintre cele mai importante materiale de sculptură artistică, de fațadă și alte utlilizări, care este folosit de meșterii pietrari din localitățile Cosăuți și Egoreni din raionul Soroca, Bușa și Iampol din raionul Iampol. Aflorimentul de roci marnoase din perioada mezozoică (cu vârsta de circa 65 mln de ani) este luat sub protecția statului în cadrul ariei naturale protejate ”Râpa lui Bechir” din perimetrul satului Zastânca din raionul Soroca.

Relieful. Relieful actual al acestui teritoriu a început a fi modelat după retragerea Mării Sarmațiene, acum cca 10 mln de ani în urmă. Astfel că, de-a lungul milioanelor de ani s-a format un relief variat, având ca forme majore Podișurile Nistrului și al Podoliei, delimitate de valea fluviului Nistru. Podișurile sunt fragmentate de o rețea densă de văi adânci și vâlcele, iar interfluviile sunt relativ plane și extinse, cu caracter de platou, cu altitudini între 250-300 m, cea maximală – 350 m fiind Dealul Vădeni. Văile râurilor pe alocuri sunt înguste și adânci (până la 150-200 m), cu versanți abrupți și capătă  formă de canion. Cea mai pitorească este valea Nistrului, de tip canion, cu versanți pe alocuri foarte înalți și stâncoși, cu  terase în formă de trepte bine exprimate și cu meandre fascinante. În Nistru debușează numeroși afluenți, având văi cu defileuri adânci și pitorești. De pe cornișele versanților înalți se deschide un peisaj desfătător al văii Nistrului; drept exemplu sunt punctele de belvedere de la ”Lumânarea Recunoștinței” din satul Zastânca, raionul Soroca și de la ”Mohnataia Gora” din satul Oksanivka, raionul Iampol.

Clima. Clima teritoriului celor două raioane este temperată, cu evidențerea clară a 4 anotimpuri. Pe tot parcursul anului domină masele de aer temperat care, în ansamblu, determină un regim de temperaturi și de precipitații moderat. Vara este relativ caldă, cu valori medii ale temperaturii aerului între +18 și +20ºC (luna iulie), iar iarna – comparativ blândă, cu temperaturi medii ale aerului de –3–5ºC (luna ianuarie). Cantitatea medie anuală de precipitații constituie 550-650 mm, fiind mai mare pe culmele podișurilor. După gradul de asigurare cu umezeală şi căldură regiunea este oportună pentru practicarea diverselor sisteme agricole. În medie pe an se înregistrează cca 1900-1950 de ore cu soare. Temperaturile active ale aerului  de ≥10°C alcătuiesc în sumă  2800- 2900°C,  iar coeficientul hidrotermic  cu valorile 1,3 – 1,2 indică o asigurare optimă cu umezeală și corespunzător riscuri reduse de secetă. Condițiile climatice în ansamblu oferă premise favorabile pentru dezvoltarea unor forme variate de turism și de  recreație.

Apele. Rețeaua de râuri din cadrul raioanelor este formată de fluviul Nistru și afluenții săi. Nistrul traverseză acest teritoriu pe o distanță de circa 100 km. Apa curge cu o viteză relativ mare (4-6 km/oră), iar lățimea văii variază între 0,4 și 3 km, iar a albiei de la cca 100 până la 300 metri. Fluviul, în perimetrul raioanelor, meandrează puternic și formează numeroase ostroave mici, între localitățile Holoșnița și Oksanivka, Cosăuți și Iampol etc. Acestea oferă un habitat izolat pentru păsările sălbatice și sunt atractive pentru turiști. Dintre afluenții mai reprezentativi se remarcă Murafa, Rusava, Markivka pe teritoriul raionului Iampol și Racovăț pe teritoriul raionului Soroca, care este traversat și de râurile Căinar, Bulata și Camenca – afluenți ai râului Răut. În bazinele râurilor sunt amenajate numeroase lacuri artificiale.

Apele Nistrului au un regim variat, cu oscilații mari de nivel și debit. Viiturile se datorează topirii zăpezilor primăvară sau ploilor cu caracter torențial de vară și provoacă uneori inundații. Scăderile de nivel se produc mai frecvent vara și toamna din lipsă de precipitații sau iarna când precipitațiile sunt blocate sub formă de zăpadă. De remarcat că, în prezent, regimul Nistrului este perturbat de construcția complexului hidrotehnic Novodnestrovsk aflat nu departe în amonte. Râurile sunt principalul „sculptor” al reliefului spectaculos din regiune.

Regiunea este bogată în ape subterane de calitate, cantonate în roci foarte vechi. Dintotdeauna ele au servit ca principala sursă de apă potabilă pentru populație. De rând cu aceasta, sunt cunoscute zăcăminte de ape minerale: Soroca, cu o mineralizare de 4,6-5,1 gr./l, având destinație terapeutică pentru bolile gastro-intestinale; Slobozia-Vărăncău, cu ape minerale cu radon,  cu o mineralizare de 1,5-3,6 gr./l, având potențial balneo-terapeutic. În ambele raioane există un număr mare de izvoare, multe dintre care sunt amenajate ca locuri de popas. Izvoarele din satul  Vărăncău, raionul Soroca, au statut de arie naturală protejată de stat.

Biodiversitatea și solurile. Condițiile de climă și particularitățile reliefului au determinat dezvoltarea în regiune a unei diversități relativ mari de comunități de plante și animale. Tipurile reprezentative de vegetație sunt pădurile de foioase, zăvoaiele, pajiștile de stepă și de luncă, asociațiile petrofite (de stâncă), etc. Pădurile formează masive separate pe culmile dealurilor sau acoperă versanții abrupți și defileurile din văile râurilor. Ele constituie elementul peisajer de bază al ariilor naturale protejate de stat  Rudi-Arionești, Holoșnița, Cosăuți (rezervații peisajere), zona umedă de importanţă internaţională „Unguri-Holoşniţa” (nr. 1500 în Lista Ramsar, cu o suprafață de 15553 ha), Râpa Gaidamak etc. Pădurile au drept specii principale stejarul-pedunculat, cireșul, frasinul, gorunul, teiul, carpenul. Zăvoaiele, alcătuite din salcie, frasin, plop și alte specii, s-au păstrat pe sectoarele de luncă din valea Nistrului, la fel pe alocuri persistă și pajiștile de luncă. Pajiștile de stepă au fost valorificate, în cea mai mare parte, în scopuri agricole. În păduri viețuiesc căpriori, mistreți, bursuci, vulpi, iepuri, pisica sălbatică, etc., iar pe lângă ape se întâlnesc un număr considerabil de păsări: rațe, găște, stârci, etc. Zona umedă de importanţă internaţională „Unguri-Holoşniţa” are o populație avicolă mai bogată, inclusiv colonii de cormorani, lebede, egrete etc.

Dintre soluri cea mai largă răspândire au cernoziomurile levigate și tipice și solurile cenușii molice și tipice. Sunt soluri fertile și pretabile pentru cultivarea unei game largi de culturi agricole.

Condițiile naturale enunțate fac această regiune generoasă și prielnică pentru traiul și activitatea omului. De aceea, din cele mai vechi timpuri a reprezentat un habitat benefic pentru om. Prezența omului preistoric este marcată de vestigii culturale începând cu cca 20 de mii ani în urmă (cu situri arheologice la Cosăuți, pe valea râului Murafa ș.a.). Natura și omul au fost cei mai performanți făuritori de peisaje și de obiecte fascinante, care astăzi prezintă un potențial de atracție turistică din cadrul raioanelor Soroca și Iampol.

 

 

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.